โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ปรับปรุงคลองละมุพร้อมอาคารประกอบ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 ณ ศาลาดุสิตาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัสกับคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาว่า "ตอนนั้นที่เดินทางไปที่ชุมพร จากหัวหินนั่งรถไปก่อนที่จะไปถึง ไปจอดที่สะพานแห่งหนึ่งแล้วชะโงกดูสะพาน ที่ข้างล่างสะพานไม่มีน้ำ มีน้ำขังอยู่นิดเดียว คนก็ถามว่าทำไมมาจอดสะพานนี้ ไอ้สะพานนั้นตอนน้ำท่วมน้ำมันผ่านเหนือสะพานก็หมายความว่าสะพานนี้ทำหน้าที่สะพานแต่อยู่ใต้น้ำ เลยบอกกับกำนันว่า คลองท่าแซะอยู่โน่นใช่ไหม เขาบอกว่าใช่ แล้วบอกว่าขอนิดนึง ตามทางนี้ขอสำรวจต่อไปอาจทำคลองจะได้ระบายน้ำลงหนองใหญ่ เพื่อจะเป็นระบบป้องกันน้ำท่วม หนองใหญ่จะเป็นที่เรียกว่าแก้มลิง" จากพระราชดำรัสดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ที่จะขุดคลองละมุ เพื่อเชื่อมคลองท่าแซะลงหนองใหญ่และจัดทำหนองใหญ่ให้เป็นแก้มลิง 

ผลการดำเนินงาน

ปี 2543 กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกคลองละมุยาว 9.9 ก.ม. พร้อมอาคารประกอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยของราษฎรในพื้นที่ และลดความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรม

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve