โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ปรับปรุงคลองละมุ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างสะพานสำหรับสัญจรและการขนส่งแก่ประชาชน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

curve