โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองกรูด)

สถานที่ตั้ง

ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างฝายน้ำล้น ยาว 12 เมตร สูง 2 เมตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve