โครงการ จัดหาน้ำให้โครงการขยายพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทะเลทรัพย์ อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิการยน 2532 ได้เกิดภัยธรรมชาติใต้ฝุ่นเกย์ขึ้นในจังหวัดชุมพร สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรประมาณ 890,015 ไร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,946 ล้านบาท ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดชุมพร เห็นควรจัดให้มีโครงการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ

ผลการดำเนินงาน

ปี 2535 ดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด สูง 3.20 เมตร ยาว 26 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝายยาว 700 เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถเก็บกักน้ำเพื่อช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรของราษฎร 2,100 ไร่ 120 ครัวเรือน จำนวน 800 คน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve