• โครงการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียงฯ

  จังหวัด พัทลุง

  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านสำราญ

  จังหวัด ชัยภูมิ

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายสลัด หาญกล้า ราษฎรตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่ ตำบลหนองบุนนาก เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินร่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชัยภูมิ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหินร่อง ทำให้ราษฎร จำนวน 478 ครัวเรือนประชากร 2,237 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้ 700 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ

  จังหวัด ชัยภูมิ

  ราษฎรได้รับประโยชน์ ได้รับน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ ธารโต

  จังหวัด ยะลา

  ส่งเสริม ศึกษา การพัฒนาด้านการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา (พัฒนาอาชีพเกษตรกร)

  จังหวัด ยะลา

  ส่งเสริมอาชีพการทำสวนผลไม้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพวัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) บ้านทำเนียบ

  จังหวัด ยะลา

  ส่งเสริมอาชีพและเป็นแหล่งจ้างงาน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงโภชนาการเด็ก

  จังหวัด ยะลา

  ส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีภาวะโภชนาการที่ดี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สร้างถนนสายสะพานเบตง-บ้านวังไทร 2

  จังหวัด ยะลา

  ก่อสร้างสะพาน สร้างถนน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างเส้นทางสายบ้านคอกช้าง-บ้านซาไก

  จังหวัด ยะลา

  ก่อสร้างสะพาน สร้างถนน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4

  จังหวัด ยะลา

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ธุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ

  จังหวัด ยะลา

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ธุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์

  จังหวัด ยะลา

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ธุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ

  จังหวัด ยะลา

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ธุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

  จังหวัด ยะลา

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ธุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สวนป่าสิริกิตติ์ ภาคใต้(บาลา-ฮาลา) พื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส

  จังหวัด ยะลา

  ปลูกป่าในพื้นที่โครงการ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ทุ่งสาเมาะ

  จังหวัด ยะลา

  จัดที่ดินและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำลำตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กาญจนบุรี

  กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านลานกร่างแล้วเสร็จเมื่อปี 2550 ราษฎรได้รวมกลุ่มผู้ใช้น้ำและสูบน้ำบริเวณหน้าฝายใช้เพื่อการเกษตร โดยส่วนใหญ่ทำไร่อ้อยและพืชไร่ แต่สามารถใช้ได้เฉพาะบริเวณใกล้เคียงลำห้วย เนื่องจากยังไม่มีระบบส่งน้ำและระบบกระจายน้ำ การก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายทดน้ำบ้านลานกร่างเป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วนในปีงบประมาณ 2551 เป็นคลองดาดคอนกรีตออกไปทั้งสองฝั่งข...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านวังขื่อ

  จังหวัด ชัยภูมิ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านวังขื่อไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือ สำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005/10218 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2542...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด พัทลุง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2534 ตามที่ นายบุญชอบ เพชรหนู ประธานสภาตำบลตะโหมด นายหวัง เสถียร ประธานสภาตำบลคลองใหญ่ และนายสวัสดิ์ มุสิกะสงค์ ประธานสภาตำบลแม่ขรี ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง เนื่องจากราษฎรตำบลตะโหมด ตำบลคลองใหญ่ และตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ขาดแค...

  อ่านต่อ »

1 ...656667686970717273...238( 4,741 โครงการ )

curve