• โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด พัทลุง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2534 ตามที่ นายบุญชอบ เพชรหนู ประธานสภาตำบลตะโหมด นายหวัง เสถียร ประธานสภาตำบลคลองใหญ่ และนายสวัสดิ์ มุสิกะสงค์ ประธานสภาตำบลแม่ขรี ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง เนื่องจากราษฎรตำบลตะโหมด ตำบลคลองใหญ่ และตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ขาดแค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยหว้า

  จังหวัด ชัยภูมิ

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2540 และ วันที่ 18 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้ช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบเชิงภูเขียว อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สรุปความว่าให้พิจารณาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กทางด้านท้ายของฝาย ให้กระจายตามความเหมาะสมเพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ราษฎรใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมกระจายในที่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตของอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ ไปลงสระน้ำ

  จังหวัด ชัยภูมิ

  เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือการการเพาะปลูก การอุปโภค-บริโภคและเลี้ยงสัตว์ผลประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำป่าพะยอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด พัทลุง

  อ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำบริเวณที่ราบเชิงเขาภูเขียว

  จังหวัด ชัยภูมิ

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริ สรุปความว่า ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กทางด้านท้ายฝายต้นน้ำลำธาร กระจายตามความเหมาะสม เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค และพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมกระจายในที่ทำกินของราษฎรในรูปแบบทฤษฎีใหม่ และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2540 มีพระราชดำริเพิ่มเติมว่าการสร้างอ่างขนาดใหญ่ยังมีความขัดแย้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก

  จังหวัด พัทลุง

  ให้การศึกษาแก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลบ้านปากคลอง(ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบสระเก็บน้ำหนองใหญ่)

  จังหวัด กระบี่

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2537 จังหวัดกระบี่ ได้นำเรียนราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อนำความกราบบังคมทูลนำป่าทุ่งทะเลขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกศิลปาชีพและหรือสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน และเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2537 สำนักราชเลขาธิการได้แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับพื้นที่ดังกล่าวไว้ และทรงดำเนินการเป็นโครงการอันเน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองส่งน้ำดาดคอนกรีตจากสระน้ำบ้านโนนสะอาด ไปลงสระน้ำในไร่นาเพื่อสนับสนุนทฤษฎีใหม่

  จังหวัด ชัยภูมิ

  เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือการการเพาะปลูก การอุปโภค-บริโภคและเลี้ยงสัตว์ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดสระน้ำในไร่นาตามแนวทฤษฎีใหม่ จำนวน 58 บ่อ

  จังหวัด ชัยภูมิ

  เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือการการเพาะปลูก การอุปโภค-บริโภคและเลี้ยงสัตว์ พื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำคลองหอยโข่ง-จำไหรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สงขลา

  ด้วยจังหวัดสงขลา ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 เพื่อให้จังหวัดสงขลาพิจารณาจัดหาที่ดิน เพื่อจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดสงขลา และต่อมาราษฎรในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ขอให้จังหวัดสงขลาพิจารณาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ “ป่าทุ่งยูง” หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พื้นที่ 673-0-07 ไร่ เป็นที่ตั้งโครงก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาการทำบัญชีต่อเนื่องตำบลสะเดา

  จังหวัด สงขลา

  อบรม สอนแนะนำระบบบัญชีให้ครูนักเรียนในโครงการ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำห้วยลาดเหนือ

  จังหวัด ชัยภูมิ

  เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือการการเพาะปลูก การอุปโภค บริโภค และช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บ้านนายณรงค์ บัวศรี

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  โครงการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บ้านนายณรงค์ บัวศรี เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551 (มีผู้เข้าศึกษาดูงาน/อบรมถึงปัจจุบัน รวม 4,000 คน) เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยด้านการเกษตรทุกสาขา ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบึงมน

  จังหวัด ชัยภูมิ

  เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือการการเพาะปลูก การอุปโภค-บริโภคและเลี้ยงสัตว์ผลประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำทุ่งกระมัง

  จังหวัด ชัยภูมิ

  ราษฎรได้รับประโยชน์ ทำการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านโหล่น(ห้วยมะขาม)

  จังหวัด ชัยภูมิ

  ราษฎรได้รับประโยชน์ มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านโหล่น (ห้วยปาดหมี)

  จังหวัด ชัยภูมิ

  ราษฎรได้รับประโยชน์ มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า

  จังหวัด ชัยภูมิ

  เกษตรกร มีน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้ง และเป็นแหล่งประมง สร้างรายได้ ให้กับประชาชนใกล้เคียง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านท่าเว่อ

  จังหวัด ชัยภูมิ

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำราษฎรไ มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ

  จังหวัด ชัยภูมิ

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำราษฎรไมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์...

  อ่านต่อ »

1 ...666768697071727374...238( 4,741 โครงการ )

curve