• โครงการ จัดสร้างอู่ซ่อมเรือชุมชนบ้านตะโล๊ะน้ำ

  จังหวัด สตูล

  จัดสร้างอู่ซ่อมเรือชุมชนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สวนป่าพระนามาภิไธยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สตูล

  อพยพราษฎร ปลูกป่าพื้นที่โครงการ ป้องกันการทำลายทรัพยากร จัดตั้งหมู่บ้านป่าไม้ ปศุสัตว์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำหรา

  จังหวัด สตูล

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและอาคารระบบน้ำล้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองย่าบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สตูล

  ตามที่นายสมจิตร มณีพรหม กำนันตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ในการก่อสร้างฝายประปาภูเขา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร หมู่ที่ 3 และ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่ง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สำนักราชเลขาธิการมีหนังสือแจ้ง อธิบดีกรมชลประทานได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทราบพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองท่าแพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สตูล

  ปรับปรุงฝายคลองท่าแพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 8

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎร์ในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2523 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2523 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2523 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2523 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างทางและสะพานคอนกรีตอัดแรง

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และนายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการฯ 4 สำนักงาน กปร. ณ โรงเรียนบ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองยัน บ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขยายสะพานรถไฟฟ้าข้ามคลองฉวาง กิโลเมตรที่ 672+874

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ หม่อมเจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี ของสมุหราชองครักษ์ (พลโทเทียนชัย จั่นมุกดา) อธิบดีกรมชลประทาน (นายจริย์ ตุลยานนท์)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสำนักงาน กปร. (นายสุเมธ ตันติเวชกุล) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าเฝ้า ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรดา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 ได้มี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ผลิตขาหมูรมควันค่ายวิภาวดีรังสิต

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ทรงจัดตั้งหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย และมีพระนโยบายส่งเสริมอาชีพราษฎรในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ศิลปาชีพ และอุตสาหกรรมขนาดย่อมโดยที่การเลี้ยงสุกรเป็นโครงการหนึ่งที่ได้ดำเนินการสนับสนุนราษฎรตลอดมา ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  ปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาที่ศูนย์ศิลปาชีพ อำเภอวิภาวดี แกนนำ และตัวแทนชุมชนบ้านไกรสร (นายประสงค์ วิชัยดิษฐ์) ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลการกระทบจากการสร้างเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) และได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านเชี่ยวหลาน ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ และทรงถามถึงปัญหาความต้องการ ความเป็นอยู่ของหมู่บ้านในอำเภอบ้านตาขุน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร หมู่บ้านท่านหญิง หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทรงถามความสนใจของราษฎรผู้เข้าเฝ้าว่ามีความต้องการฝึกอาชีพอะไรบ้าง และได้รับคำตอบว่ามีความต้องการฝึกอาชีพ ทอผ้า พระองค์จึงมีพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับโครงการศิลปาชีพ (ทอผ้า) นางประไพ ระบำดี ราษฎรบ้านท่านหญิง ได้น้อมเกล้าถว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสกับดร.พิศิษฐ์ วรอุไร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ณ อาคารชัยพัฒนามีสาระสำคัญสรุปได้ว่าได้ทรงสังเกตเห็นจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ของประเทศมีการใช้ไม้ดอกกันมากและดอกไม้ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านบางหินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  ทรงมีพระราชดำริกับ นายปราโมทย์ ไม้กลัด วิศวกรชลประทาน 8 กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2527 ความสรุปว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล ปิดกั้นลำน้ำบางทรายนวล ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของคลองชะอุ่นให้สามารถมีน้ำใช้ทำไร่นาและทำสวน รวมทั้งมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสันติราษฎร์ประชาบำรุง

  จังหวัด ตรัง

 • โครงการ โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านหินจอก

  จังหวัด ตรัง

1 ...636465666768697071...238( 4,741 โครงการ )

curve