โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย

สถานที่ตั้ง

ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย

หมู่ที่ 11 บ้านกอเตย ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติโรงเรียน :

         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัด   สุราษฎร์ธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าชนะ ระยะทาง 43 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยราษฎรบ้านทับสมิงคลาเห็นว่านักเรียนต้องเดินทางไกล การคมนาคมไม่สะดวก ในฤดูฝนจะไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้ จึงได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จ้างครูช่วยสอนโดยราษฎรช่วยกันครัวเรือนละ 20 บาท และขอเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านหนองเหรียง

          พ.ศ. 2536 ราษฎรมีมติให้ขายพื้นที่เดิม นำเงินมาจัดซื้อที่ดิน 40 ไร่เศษ ในพื้นที่บ้านกอเตยและก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีนักเรียน 28 คน พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. สิริราษฎร์ อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร ราษฎรบ้านกอเตยได้เข้าเฝ้า และทำหนังสือขอทูลเกล้าฯ  จัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

          พ.ศ. 2540 กก.ตชด.41 จัดส่ง ส.ต.อ.วัชรินทร์   เพชรน้อย และ ส.ต.อ.เดโช  เพ็งสวัสดิ์  เข้ามาทำการสอนโดยอาศัยอาคารชั่วคราวที่สร้างไว้เดิม เปิดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียนทั้งสิ้น  91  คน

          พ.ศ. 2540 บช.ตชด. ได้สั่งให้ กก.ตชด.41 ให้ดำเนินการเปิด ร.ร.ตชด.บ้านกอเตย ในวันที่  16  พ.ค. 2540  และได้ส่ง จ.ส.ต.อภิรักษ์  พรหมสถิตย์  มาทำหน้าครูใหญ่ ชุด มชส.ร้อย ตชด.417 เข้ามาดำเนินการก่อสร้างอาคาร  ขนาดกว้าง  8 x 54  เมตร จำนวน 6 ห้องเรียน 1 ห้องพักครูและโรงอาหารอีก  1  หลัง   โดยใช้งบประมาณจาก อบต.คลองพา จำนวน  70,000  บาท  และเงินบริจาคอีกจำนวนหนึ่ง

          พ.ศ. ๒๕๔๑ กก.ตชด.42 ก่อสร้างอาคารพลับพลาที่ประทับ 1 หลัง

          พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะครูผู้ปกครอง ประชาชน ร่วมก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 8 x 28 เมตร 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

          พ.ศ. 2549 ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมและการเรียนผ่านระบบทางไกล

          พ.ศ. 2551 ก่อสร้างอาคารเด็กก่อนวัยเรียนขนาด 7 x 14 เมตร 2 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

          พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ขนาด 7 x 12 เมตร จำนวน 1 หลัง

          พ.ศ. 2553 คณะครูผู้ปกครองและประชาชนร่วมก่อสร้างห้องพยาบาล 5 x 7 เมตร จำนวน 1 หลัง

เขตบริการของโรงเรียน  มีจำนวน  4  หมู่บ้าน คือ หมู่ 20 บ้านคลองสริง,  หมู่ 21 บ้านแม่ทะบน ตำบลประสงค์, หมู่ 6 บ้านสัมปัง และหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒน์ ตำบลคลองพา รวมจำนวน 884 ครัวเรือน  ประชากร   3,410 คน ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ 35 ไร่ - งาน 97 ตารางวา

ข้อมูลเสด็จเยี่ยมโรงเรียนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี :

          -  ครั้งที่ 1 : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541

          -  ครั้งที่ 2 : วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2547

          -  ครั้งที่ 3 : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

          -  ครั้งที่ 4 : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve