โครงการ ก่อสร้างทางและสะพานคอนกรีตอัดแรง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ตะกุกใต้ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการก่อสร้างทางและสะพานคอนกรีตอัดแรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

บ้านท่านหญิง หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องเดิม

พระราชดำริ

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์  ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  และนายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการฯ 4 สำนักงาน กปร. ณ  โรงเรียนบ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองยัน บ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อช่วยเหลือราษฎรและเด็กนักเรียนในการใช้เป็นเส้นทางคมนาคม

ผลการดำเนินงาน

          กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ในปี 2544 เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางหลวงชนบทชั้นที่ 4 ผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบโครงการที่ สฏ 4284 บ้านท่านหญิง กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง  0.802 กิโลเมตร พร้อมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงข้ามคลองยัน ความยาว 140 เมตร ทางรถกว้าง 8 เมตร และงานป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ

          เพื่อให้ราษฎร 7หมู่บ้าน และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่านหญิง จำนวน 2,003 คนรวมทั้งราษฎรบริเวณหมู่บ้านข้างเคียงสามารถมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลองได้สะดวก

 

 
 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

curve