โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

สถานที่ตั้ง

ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 

บ้านบางเตาหมู่ที่ 10 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติโรงเรียน 

          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านบางเตา ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชาสันติ (บางเตา) สังกัด กก.ตชด.41 ดำเนินการจัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ตั้งอยู่ หมู่ 11 บ้านบางเตา ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ต่อมา เมื่อ ปี พ.ศ.2539 ประชาชนในหมู่บ้านได้ประสานกับทางราชการที่เกี่ยวข้อง ในด้านการศึกษาของบุตรหลานเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่เรียน จึงได้รวมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 7 เมตร ยาว 12 เมตร ขึ้น 1 หลัง โดยการบริจาคที่ดินของ นายสุวรรณ รักษ์วงศ์ มอบที่ดินจำนวน 29.50 ไร่ มีครู ตชด. 3 นาย นักเรียน 38 คน จำนวน 2 ชั้นเรียน จากนั้นได้ทำหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวชชายแดนเขต 8

          ปี พ.ศ. 2534 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้นำนักเรียนออกค่ายอาสาพัฒนาฯ ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 4 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณจากประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานสมทบ ทางโรงเรียนและประชาชนจึงได้เห็นความสำคัญของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ จึงพร้อมใจกันทำหนังสือขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 “ 

          ปี พ.ศ. 2555 ทางสำนักพระราชวังได้สนับสนุนงบประมาณ โดยการพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรชั้นเดียวหลังใหม่ เป็นอาคารรวม 10 ห้องเรียน ขนาด 8 × 60 เมตร จำนวน 1 หลัง

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ข้อมูลเสด็จเยี่ยมโรงเรียนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี :

          -  ครั้งที่ 1 : วันที่ 7 ตุลาคม 2550 ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์

          -  ครั้งที่ 2 : วันที่ 10 ธันวาคม 2547

          -  ครั้งที่ 3 : วันที่ 23 พฤษภาคม 2551

          -  ครั้งที่ 4 : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve