• โครงการ อ่างเก็บน้ำทุ่งสมอ 2

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่ออุปโภค-บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่หยวก

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่คำ

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำทุ่งสมอ 1

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่ออุปโภค-บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองวัวเน่า

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  ฝายน้ำล้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่บ้านฟ้าไทยงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 2

  จังหวัด อุทัยธานี

  ทำนบดินพร้อมด้วยทางระบายน้ำล้นท่อส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองหวาย

  จังหวัด อุทัยธานี

  เขื่อนดิน ท่อระบายน้ำล้น ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก

  จังหวัด อุทัยธานี

  เขื่อนดิน ทางระบายน้ำล้น ท่อส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊ก

  จังหวัด เชียงราย

  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิต...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ดีน้อย

  จังหวัด อุทัยธานี

  เขื่อนดิน ทางระบายน้ำล้นคอนกรีต...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำท่ากวย

  จังหวัด อุทัยธานี

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาส่วนพระองค์

  จังหวัด ชุมพร

  ปรับปรุงการปลูกพืชในพื้นที่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยธรรมชาติจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ในจังหวัดชุมพร

  จังหวัด ชุมพร

  ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคขุนและโคแม่พันธุ์เป็นอาชีพถาวร และส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ การพัฒนาการเกษตรดินทรายชายทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  บุกเบิกที่ดินเพื่อทำการวิจัยค้นคว้าหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ และกรรมวิธีเกษตรแผนใหม่เพื่อพัฒนาดินทรายชายทะเล และเป็นแบบฉบับที่จะนำไปส่งเสริมและสาธิตให้กสิกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว นำไปปฏิบัติให้เกิดผลดียึดเป็นอาชีพต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า)

  จังหวัด ชุมพร

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์

  จังหวัด ชุมพร

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง

  จังหวัด ชุมพร

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นทรุกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี

  จังหวัด ชุมพร

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นทรุกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร

  จังหวัด ชุมพร

1 ...606162636465666768...238( 4,741 โครงการ )

curve