โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาขา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ให้การศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นทรุกันดาร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve