โครงการ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่บ้านฟ้าไทยงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านฟ้าไทยงาม ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve