โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 2

สถานที่ตั้ง

ตำบล คอกควาย อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ทำนบดินพร้อมด้วยทางระบายน้ำล้นท่อส่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve