โครงการ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊ก

สถานที่ตั้ง

อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิต

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve