โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก

สถานที่ตั้ง

ตำบล คอกควาย อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เขื่อนดิน ทางระบายน้ำล้น ท่อส่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve