โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า)

สถานที่ตั้ง

- ตำบล บางลึก อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve