• โครงการ พัฒนาพื้นที่่ลุ่มน้ำปากพนังอำเภอปากพนัง (ขุดลอกคลอง)

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2531 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ได้พระราชดำริ สรุปความว่า ...ให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกบริเวณลุ่มนํ้าปากพนังโดยเร่งด่วน ตามที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยฝนตกหนักติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2531 เพื่อมิให้เกิดขึ้นอีก โดยพิจารณาการวางแผนดำเนินง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง(ศึกษาแนวทางดำเนินงานและออกแบบรายละเอียด)

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำเค็มรุกตัวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำและขุดคลองระบายน้ำในหลายวโรกาส ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้บริหารน้ำในลุ่มน้ำปากพนังให้มีประสิทธิผลสูงสุด โดยเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักผนวกกับมีน้ำทะเลหนุนให้พิจารณาหาวิธีระบายน้ำตอนบนลุ่มน้ำออกสู่ทะเลด้านตะวันออกให้มาก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านนาประดิษฐ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริกับนายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้อำนวยการสำนักงานกิจกรรมพิเศษกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2533 ในขณะที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านกะลูแป ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สรุปความสำคัญได้ว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปิดกั้นคลองวังหีบ และอ่างเก็บน้ำสาขาที่บริเวณบ้านนาหลวงเสน และ บ้านนาประดิษฐ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองวังหีบ (วังฉ้อนาง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริกับนายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้อำนวยการสำนักงานกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2533 ในขณะที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศบริเวรที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านกะลูแป ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สรุปความสำคัญได้ว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปิดกั้นคลองวังหีบ และอ่างเก็บน้ำสาขาที่บริเวณบ้านนาหลวงเสน และบ้านนาประดิษฐ์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองท่าโลนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กและพร้อมระบบคลองส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองเพรียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบางรูป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองกระทูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2531 ทำให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก บ้านเรือน ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรและทรัพย์สินของรัฐเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ระดมกำลังเข้าไปดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และวางแผนงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยลักษณะดังกล่าว มิให้เกิดขึ้นเช่นนี้อีกในอนาคต ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวะ

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยท่าพล

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  ฝายน้ำล้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยปุย

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองเสียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายไว้หลายประการ แต่โครงการต่างๆตามพระราชวินิจฉัยเป็นโครงการขนาดใหญ่ ด้วยใช้เวลาสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างหลายปี ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก พร้อมทั้งระบบส่งน้ำบริเวณต้นน้ำ สาขา เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่นาบริเวณลุ่มน้ำคลองพิตำและลุ่มน้ำคลองกลาย เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรในบริเวณดังกล่าวสามารถมีน้ำทำนาได้ เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าไป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองแม่นา

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองบ้านเปียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายไว้หลายประการ แต่โครงการต่างๆตามพระราชวินิจฉัยเป็นโครงการขนาดใหญ่ ด้วยใช้เวลาสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างหลายปี ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก พร้อมทั้งระบบส่งน้ำบริเวณต้นน้ำ สาขา เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่นาบริเวณลุ่มน้ำคลองพิตำและลุ่มน้ำคลองกลาย เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรในบริเวณดังกล่าวสามารถมีน้ำทำนาได้ เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าไป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยรัง

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่สอง

  จังหวัด แพร่

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชดำริแก่ นายเล็ก จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายโครงการชลประทานตามพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำยมเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขต อ.สอง และ อ.เมือง จ.แพร่ สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดจนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย ตามที่ราษฎรหมู่บ้าน่างๆ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

  จังหวัด แพร่

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชดำริแก่ นายยุทธ กิ่งเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และ นายเล็ก จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน(ด้านโครงการพระราชดำริ) สรุปได้ว่าควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำยม เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอสอง และอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน - ฤดูแล้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยกาล

  จังหวัด แพร่

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2524 ได้พระราชดำริแก่ นายเล็ก จินดาสงวน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน (ตำแหน่งปัจจุบัน) สรุปได้ว่า ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝ่ายทดน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำยม เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขตจังหวัดแพร่ สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ตามที่ราษฎรได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยผักหละ

  จังหวัด แพร่

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสะเดาะพง 2

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

1 ...585960616263646566...238( 4,741 โครงการ )

curve