โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ห้วยหม้าย อำเภอ สอง จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

บ้านโป่ง (ดอนแก้ว) ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

พระราชดำริ/เรื่องเดิม/ความเป็นมา

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชดำริแก่ นายยุทธ กิ่งเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และ นายเล็ก จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน(ด้านโครงการพระราชดำริ) สรุปได้ว่าควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำยม เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอสอง และอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน - ฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี รวมทั้งลดอุทกภัยด้วย
 

ผลการดำเนินการ

          ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ความจุที่เก็บกักน้ำ 419,750.00 ลบ.ม. ประกอบด้วยงานก่อสร้างทำนบดินขนาดความสูง 12.00 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 175.00 เมตร
 

ประโยชน์ที่ที่ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

          สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 1,000 ไร่ ฤดูแล้ง 100 ไร่
 

ภาพประกอบ – ควรเป็นภาพที่เป็นปัจจุบัน หรือการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่
 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve