โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่สอง

สถานที่ตั้ง

ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำแม่สอง บ้านท่อสมาน

ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

พระราชดำริ/เรื่องเดิม/ความเป็นมา
 

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชดำริแก่ นายเล็ก จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายโครงการชลประทานตามพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำยมเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขต อ.สอง และ อ.เมือง จ.แพร่ สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดจนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย ตามที่ราษฎรหมู่บ้าน่างๆ ได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานไว้ โดยให้พิจารณาก่อสสร้างโดยเร่งด่วนตามความเหมาะสม
 

ผลการดำเนินการ
 

          ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุที่เก็บกักน้ำ 65,800,000.00 ลบ.ม. โดยการก่อสร้างทำนบดินขนาดความสูง 50.00 เมตร ความกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 645.00 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำสายใหญ่ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร
 

ประโยชน์ที่ที่ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 

          สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน จำนวน 51,000 ไร่ ในเขตพื้นที่ 22 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับพระโยชน์จำนวน 6,863 ครัวเรือน 32,495 คน
 

ภาพประกอบ – ควรเป็นภาพที่เป็นปัจจุบัน หรือการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 

 

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve