โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง(ศึกษาแนวทางดำเนินงานและออกแบบรายละเอียด)

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำเค็มรุกตัวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำและขุดคลองระบายน้ำในหลายวโรกาส   ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้บริหารน้ำในลุ่มน้ำปากพนังให้มีประสิทธิผลสูงสุด โดยเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักผนวกกับมีน้ำทะเลหนุนให้พิจารณาหาวิธีระบายน้ำตอนบนลุ่มน้ำออกสู่ทะเลด้านตะวันออกให้มากที่สุด โดยอาศัยหลักการทางอุทกศาสตร์ โครงการศึกษาหาแนวทางการดำเนินการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ   จึงเป็นโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการระบายน้ำ และการป้องกันบรรเทาอุทกภัยด้วยหลักการทางอุทกศาสตร์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยศึกษาวิธีการเปิด-ปิดบานประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพน้ำขึ้น-ลงและน้ำหลาก ตรวจสอบเครือข่ายของระบบโทรมาตรเดิมและศึกษาเพื่อกำหนดเครือข่ายระบบโทรมาตรเพิ่มเติม เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์น้ำโดยใช้ระยะเวลา 12 เดือน รวมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมชลประทานหลังจากศึกษาแล้วเสร็จเป็นเวลา 12 เดือน  

ประโยชน์

โครงการนี้ทำให้มีข้อมูลที่ดีในการเตือนภัยและพยากรณ์น้ำในระบบลุ่มน้ำ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเปิด – ปิดประตูระบายน้ำ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve