โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองเพรียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล บางรูป อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบางรูป

ผลการดำเนินงาน

ปี 2525 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสันทำนบดิน กว้าง 5.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 288.00 ม. อาคารระบายน้ำล้นเป็นท่อขนาด 1-1.50x1.50 ยาว 12.00 ม. อาคารระบายน้ำคลองและคลองชักน้ำขนาดคันคลอง กว้าง 2.20 ม. ลึก 1.60 ม. ยาว 222.00 ม. จำนวน 1 สาย

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 300 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎร 1 หมู่บ้าน 90 ครัวเรือน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve