โครงการ ฝายคลองวังหีบ (วังฉ้อนาง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาหลวงเสน อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริกับนายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้อำนวยการสำนักงานกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2533 ในขณะที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศบริเวรที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านกะลูแป ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สรุปความสำคัญได้ว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปิดกั้นคลองวังหีบ และอ่างเก็บน้ำสาขาที่บริเวณบ้านนาหลวงเสน และบ้านนาประดิษฐ์ ตลอดจนฝายทดน้ำต่างๆ ในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีะรรมราช เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตหลายตำบลของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่ราษฎรได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน พร้อมทั้งจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 บ้านคลองขุด (บ้านควนไม้แดง) ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย
 

ผลการดำเนินงาน

               กรมชลประทานดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งเป็นคลองดาดคอนกรีต รวมความยาว 6000 เมตร พร้อมอาคารประกอบ

ประโยชน์

ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค แก่ราษฎร จำนวน 400 ครัวเรือน 1,200 คน และพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 2,500 ไร่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve