โครงการ ฝายห้วยท่าพล

สถานที่ตั้ง

ตำบล ท่าพล อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝายน้ำล้น

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve