โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านนาประดิษฐ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาหลวงเสน อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริกับนายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้อำนวยการสำนักงานกิจกรรมพิเศษกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2533 ในขณะที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านกะลูแป ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สรุปความสำคัญได้ว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปิดกั้นคลองวังหีบ และอ่างเก็บน้ำสาขาที่บริเวณบ้านนาหลวงเสน และ บ้านนาประดิษฐ์ ตลอดจนฝายทดน้ำต่าง ๆ ในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตหลายตำบลของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่ราษฎรได้กลาบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน พร้องทั้งจัดหาน้ำให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 บ้านคลองขุด (บ้านควนไม้แดง) ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย
 

ผลการดำเนินงาน

ปี 2537 กรมชลประทานดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านนาประดิษฐ์ ขนาดความสูง 9 เมตร ยาว 175 เมตร กว้าง 6 เมตร ความจุ 117,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อส่งน้ำความยาวรวม 3,330 เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านนาประดิษฐ์ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 หมู่บ้าน 400 ครัวเรือน ราษฎร 2,000 คน เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร จำนวน 1,000 ไร่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve