โครงการ ฝายคลองท่าโลนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาหลวงเสน อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบส่งน้ำ

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อใช้ในการเกษตร พื้นที่นาและสวน ในตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตลอดทั้งปี

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve