โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยกาล

สถานที่ตั้ง

ตำบล ห้วยหม้าย อำเภอ สอง จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยกาล อ.สอง จ.แพร่

พระราชดำริ/เรื่องเดิม/ความเป็นมา
 

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2524 ได้พระราชดำริแก่ นายเล็ก จินดาสงวน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา   กรมชลประทาน (ตำแหน่งปัจจุบัน) สรุปได้ว่า ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝ่ายทดน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำยม เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขตจังหวัดแพร่ สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ตามที่ราษฎรได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
 

ผลการดำเนินการ
 

          ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ความจุที่เก็บกักน้ำ 3,187,000.00 ลบ.ม. โดยก่อสร้างทำนบดินขนาด ความสูง 17.00 เมตร  ความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 260.00 เมตร พร้อมคลอง/ท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา  ความยาวรวม 2 กิโลเมตร

 

ประโยชน์ที่ที่ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 

          สามารถแก้ไขปัญหาการขาดคแลนน้ำในการเพาะปลูกให้แก่ราษฎรได้ จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ บ้านร่องถ่าน บ้านห้วยขอน บ้านป่าคา บ้านห้วยกาล บ้านดอนแก้ว บ้านห้วยหม้าย ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งมีราษฎร 594 ครอบครัว ประชากร 2,232 คน พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ในฤดูฝนและในฤดูแล้ง ทั้งในและนอกเขตโครงการฯประมาณ 6,000 ไร่
 

ภาพประกอบ – ควรเป็นภาพที่เป็นปัจจุบัน หรือการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้
 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve