โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยปุย

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทุ่งแค้ว อำเภอ หนองม่วงไข่ จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve