• โครงการ ฝายห้วยแม่ปูพร้อมระบบ

  จังหวัด ลำพูน

  ระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ลองและระบบ

  จังหวัด ลำพูน

  ทำนบดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 336 เมตร สูง 16.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่หาด

  จังหวัด ลำพูน

  สร้างฝายหินก่อ กว้าง 25.0 เมตร สูง 180.0 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฟื้นฟูพื้นที่และบรรเทาอุทกภัยบ้านคีรีวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้เข้าไปฟื้นฟูสภาพพื้นที่และแก้ไขป้องกัน มิให้พื้นที่บ้านคีรีวงเหล่านั้นและบริเวณข้างเคียงต้องได้รับความเสียหายอีกต่อไป ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ชลประทานบ่อบาดาลบ้านบ่อจิกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  จัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำสระมโนราห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ทางราชดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสระมโนราห์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการขุดสระเก็บน้ำ

  จังหวัด เพชรบูรณ์

 • โครงการ ฝายคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำคลองสังข์ และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาและก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองสังข์ ในเขตอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอทุ่งใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลุกประมา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกื้อ นกจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เข้าเฝ้าที่ประทับโรงปูนซิเมนต์ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2521 ทรงมีพระราชดำริวิจัยฉัยเกี่ยวกับโครงการชลประทานในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า โครงการเขื่อนเก็บน้ำห้วยน้ำใส ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว จะต้องใช้เวลาก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี ฉะนั้น จึงควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำแทนเขื่อนทด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองนบพิตำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  ปี 2532 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการก่อสร้างฝายหินก่อ ขนาดสันฝายสูง 1.50 ม. ยาว 28.0 ม. เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 800 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองแซอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายไว้หลายประการ แต่โครงการต่างๆตามพระราชวินิจฉัยเป็นโครงการขนาดใหญ่ ด้วยใช้เวลาสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างหลายปี ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก พร้อมทั้งระบบส่งน้ำบริเวณต้นน้ำ สาขา เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่นาบริเวณลุ่มน้ำคลองพิตำและลุ่มน้ำคลองกลาย เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรในบริเวณดังกล่าวสามารถมีน้ำทำนาได้ เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าไป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านห้วยแห้ง-บ้านเปียน

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายไว้หลายประการ แต่โครงการต่างๆตามพระราชวินิจฉัยเป็นโครงการขนาดใหญ่ ด้วยใช้เวลาสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างหลายปี ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก พร้อมทั้งระบบส่งน้ำบริเวณต้นน้ำ สาขา เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่นาบริเวณลุ่มน้ำคลองพิตำและลุ่มน้ำคลองกลาย เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรในบริเวณดังกล่าวสามารถมีน้ำทำนาได้ เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าไป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองปากลงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายไว้หลายประการ แต่โครงการต่างๆตามพระราชวินิจฉัยเป็นโครงการขนาดใหญ่ ด้วยใช้เวลาสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างหลายปี ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก พร้อมทั้งระบบส่งน้ำบริเวณต้นน้ำ สาขา เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่นาบริเวณลุ่มน้ำคลองพิตำและลุ่มน้ำคลองกลาย เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรในบริเวณดังกล่าวสามารถมีน้ำทำนาได้ เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าไป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่

  จังหวัด เพชรบูรณ์

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2536 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ให้เร่งพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพรุเข้าพื้นที่ทำกินของราษฎร ระบบป้องกันน้ำเค็มบุกรุก และระบบส่งน้ำจืดช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี การดำเนิน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริกับคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากพนังให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นศูนย์รวมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้พิจารณาเกี่ยวกับระบบการระบายน้ำเสียจากนากุ้ง น้ำเปรี้ยวจากพรุ และระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชน เพื่อให้น้ำจืดที่กักเก็บไว้ในแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ สามารถนำมาใช้อุป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำเข็ก(จัดหาแหล่งน้ำ)

  จังหวัด เพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  ให้การศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอกน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด แพร่

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  ให้การศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

1 ...555657585960616263...238( 4,741 โครงการ )

curve