โครงการ ฝายคลองแซอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายไว้หลายประการ แต่โครงการต่างๆตามพระราชวินิจฉัยเป็นโครงการขนาดใหญ่ ด้วยใช้เวลาสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างหลายปี ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก พร้อมทั้งระบบส่งน้ำบริเวณต้นน้ำ สาขา เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่นาบริเวณลุ่มน้ำคลองพิตำและลุ่มน้ำคลองกลาย เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรในบริเวณดังกล่าวสามารถมีน้ำทำนาได้ เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าไปพลางก่อน

ผลการดำเนินงาน

               ในปี 2523 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยดำเนินการก่อสร้างฝายหินก่อ ขนาด 1.40 เมตร ยาว 30.00 เมตร 1 แห่ง พร้อม ทรบ.ปากคลองขนาด 0.80 เมตร ยาว 28.00 เมตร 1 แห่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

               เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 730 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎร 40 ครัวเรือน

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve