โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าข่า

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าข่า

บ้านแม่ป่าข่าตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน

 

 

 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสันทำนบกว้าง 6.00 เมตรยาว 224.0 เมตรสูง 19.00 เมตร

 

 

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve