โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ปู

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาทราย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำแม่ปู

  บ้านหนองปูตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูน

 

 

สร้างฝายกว้าง 10.00 เมตรสูง 1.50 เมตรทำนบดินกว้าง 6.00 เมตรยาว 235 เมตรสูง 17.00 เมตร

 

 

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve