• โครงการ ฝายบ้านโต๊ะปิเยาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างฝายสนับสนุนน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทุ่งหัวช้าง

  จังหวัด ลำพูน

  ฝายทดน้ำกว้าง 40.00 เมตร สูง 1.0 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยกะลาพอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างฝาย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยลวดน้ำเต้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างฝาย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกคลองพรุปายอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ขุดคลองพรุปายเพื่อระบายน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายหางวังคา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  ฝายมีประตูระบายน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คันกั้นน้ำเค็มบ้านจารัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ป้องกันน้ำเซาะตลิ่งบริเวณวัดเลียบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  สร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลิ่ง เนื่องจากกระแสน้ำจากแม่น้ำสายบุรีกัดเซาะ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

  จังหวัด ลำพูน

  สร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 229.0 เมตร สูง 15.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่เมย

  จังหวัด ลำพูน

  สร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 8.00 เมตร ยาว 690.0 เมตร สูง 17.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้บ้านน้ำรีพัฒนา(ฝายน้ำน้ำรีพัฒนา)

  จังหวัด น่าน

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ธิ

  จังหวัด ลำพูน

  สร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 8.00 เมตร ยาว 437.0 เมตร สูง 26.50 เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรแก่ราษฎร จำนวน 5,000 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาภูเขาบ้านน้ำช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  ประปาภูเขา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาภูเขาปางช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  ฝาย/ประปา/น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาภูเขาบ้านดอนไพรวัลย์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  ฝายและระบบประปาภูเขา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาภูเขาบ้านแม่สะนาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  ฝายและระบบประปาภูเขา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำฝายนาตื๊ด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  ระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลากปืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 8.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร สูง 24.00 เมตร สามารถจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรพื้นที่ 4,250 ไร่ ในฤดูแล้ง 500 ไร่ จำนวน 5 หมู่บ้าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...

  อ่านต่อ »

1 ...535455565758596061...238( 4,741 โครงการ )

curve