• โครงการ ฝายบ้านน้ำย้อยพร้อมระบบผันน้ำ

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างฝาย กว้าง 30.0 เมตร สูง 2.00 เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 2,300 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำต่อจากระบบฝั่งขวาเดิมของฝายวะเหล่

  จังหวัด ตาก

  ระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำบริเวณบ้านพักศูนย์ครูใต้

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านพักขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร จำนวน 130 หลัง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยน้ำลัด

  จังหวัด ขอนแก่น

  ก่อสร้างฝายช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่อาวใหญ่ตอนบนพร้อมระบบผันน้ำ

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างฝายกว้าง 12.0 เมตร สูง 3.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเย็น

  จังหวัด ตาก

  ระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำกุดละว้า

  จังหวัด ขอนแก่น

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริกับแม่ทัพภาคที่ 2 โดยสรุปประเด็นสำคัญว่าแหล่งน้ำต่างๆ ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองขอนแก่น สมควรได้รับการพัฒนาเพื่อราษฎรจะได้รับประโยชน์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สระเก็บน้ำบ้านเจาะบาแน

  จังหวัด ปัตตานี

  ขุดสระเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านกูแบซีรา(กิจกรรมระบายน้ำและอาคารประกอบ)

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำและอาคารประกอบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรกลุ่มบ้านกูแบซีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และได้ทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ตลอดจนขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาโรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 2

  จังหวัด ตาก

  ประปาชนบท/อุปโภคบริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ป๊อก

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 322.0 เมตร สูง 17.50 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านหนองไผ่น้อย

  จังหวัด ขอนแก่น

  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ ควรพิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำลำพังชู ในเขตอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก ผลผลิตข้าวต่ำมาก ราษฎรได้รับความเดือดร้อน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านนาหว้า

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวัน ที่ 14 ตุลาคม 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ มัสยิดนูรูลอิฮซาน และวัดทุ่งคล้า บ้านพอเหมาะ ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุ รี จ.ปัตตานี ได้พระราชทานพระราดําริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านนาหว้า...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยชิบาโบ/จัดหาน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยชิบาโบ

  จังหวัด ตาก

  ระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่ลอบพร้อมระบบผันน้ำและส่งน้ำ

  จังหวัด ลำพูน

  สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยฮ่อมนอก หมู่ที่ 4 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 และบ้านปงแม่ลอบ หมู่ที่ 1 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 2,000 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยอีอ่าง

  จังหวัด ขอนแก่น

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองโผงโผง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 สำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการก่อสร้างฝายคลองโผงโผงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายอับดุลบาซิม อาบู ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ และท่อส่งน้ำ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำตก

  จังหวัด ขอนแก่น

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านผาขาม

  จังหวัด ขอนแก่น

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง

  จังหวัด ขอนแก่น

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

1 ...515253545556575859...238( 4,741 โครงการ )

curve