• โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่หางน้อย

  จังหวัด ลำพูน

  อ่างเก็บน้ำกว้าง 6.00 เมตร ยาว 97.0 เมตร สูง 10.50 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำไฟฟ้าหนองปลาสะวาย

  จังหวัด ลำพูน

  สามารถจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม เนื้อที่ 1,690 ไร่ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้ประชาชนบ้านหนองปลาสะวาย บ้านสันเจดีย์ริมปิง และบ้านปากกล้อง จำนวน 391 ครัวเรือน 1,449 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยฝาง

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร สูง 12.50 เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนราษฎร 2 หมู่บ้าน จำนวน 100 ครัวเรือน 450 คน ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 200 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านเหล่ายาว

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 287.95 เมตร สูง 7.00 เมตร สามารถจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 200 ไร่ ในฤดูแล้ง 100 ไร่ แก่ราษฎรจำนวน 300 ครัวเรือน 1100 คน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแทง

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 8.00 เมตร ยาว 422 เมตร สูง 17.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดทำแหล่งอาหารสัตว์ป่า ระบบประปาภูเขา เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร

  จังหวัด ตาก

 • โครงการ จัดหาน้ำให้กับโรงเรียนบ้านแม่อมกิ

  จังหวัด ตาก

  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตรการดำเนินงานของ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายบุญมา ทวีโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่อมกิ ความว่า ควรจัดทำระบบน้ำที่ได้มาตรฐานสำหรับสนับสนุน กิจกรรมการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคขอ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป่วง

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 320 เมตร สูง 8.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 820 เมตร สูง 11.50 เมตร สามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบ้านดอยก้อม หมู่ที่ 6 และบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 5 รวมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 400 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ประมาณ 710 คน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่อาวใหญ่ตอนล่าง

  จังหวัด ลำพูน

  สามารถจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม เนื้อที่ 2,000 ไร่ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจำนวน 3 หมู่บ้าน 352 ครัวเรือน 1,248 คน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า

  จังหวัด ปัตตานี

 • โครงการ จุฬาภรณ์พัฒนา 6 (ขยายเขตไฟฟ้า)

  จังหวัด ปัตตานี

  ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ช่วยเหลือให้ราษฎรในโครงการมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ตืน

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 298.0 เมตร สูง 16.00 เมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรประมาณ 2,800 ไร่ แก่ราษฎรจำนวน 3 หมู่บ้าน 946 ครัวเรือน 1,000 คน อ่างเก็บน้ำแม่ตืน ขนาดความจุ 0.46 ล้านลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกูแบสีรา หมู่ที่ 4 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อปี 2544 ราษฎรบ้านละเวง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ เนื่องจากมีปริมาณลดลงเป็นจำนวนมาก ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริกับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ สรุปได้ว่า ให้จัดหาพื้นที่ในการจัดตั้งสถ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำคลองน้ำจืด – คลองแฆแฆ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมและมีน้ำท่วมขังเกือบทั้งปี ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ปัตตานี

  ส่งเสริมวิธีสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียนให้เรียนรู้การบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายอย่างมีระบบ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบูกาสะแลแม

  จังหวัด ปัตตานี

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้กับโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา

  จังหวัด ตาก

  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยม และทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ต่อมา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้พระราชทานพระราชดำริในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่ครูได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมการทำการเกษตรให้ถูกหลักวิชาการให้มีอาหารบริโภคภายในครอบครัวเป็นการลดค่าใช้จ่าย...

  อ่านต่อ »

1 ...484950515253545556...238( 4,741 โครงการ )

curve