โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน

บ้านดอยก้อม ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

       ามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบ้านดอยก้อม หมู่ที่ 6 และบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 5 รวมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 400 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ประมาณ 710 คน

 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 820 เมตร สูง 11.50 เมตร

 


อ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน ขนาดเก็บกักน้ำ 119,000 ลูกบาศก์เมตร

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve