โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบูกาสะแลแม

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปะโด อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve