โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า

สถานที่ตั้ง

ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก ตำบล บางเขา อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve