• โครงการ อ่างเก็บน้ำร่องอ่วม

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างทำนบดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 254 เมตร สูง 13.5 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยยัด

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างทำนบดินกว้าง 7.0 เมตร ยาว 200 เมตร สูง 14 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายวังผา

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 60 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเฮือก

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ0.596 ล้านลุกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง(ห้วยแฮ้)

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ความจุ 0.284ล้านลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ0.750ล้านลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ5.215ล้านลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยน

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ0.750ล้านลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ0.095ล้านลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านราษฏร์สามัคคี

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านคำ (คลองปูน)

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองไผ่ 1

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหิน

  จังหวัด นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานเข้าเฝ้า ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า 1. ควรพิจารณากำหนดขนาดอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว บ้านในดินแดง 2. ควรดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยหิน บ้านโนนสมบูรณ์ 3. ควรพิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำลำนางรองอย่างเร่งด่วน 4. ควรดำเนินการสำรวจ และออกแบบไว้พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างตามความจำเป็น และความ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองแดง

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านโนนน้อย

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไผ่ 2

  จังหวัด นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานเข้าเฝ้า ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำ หรือฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำนางรองและต้นน้ำลำปลายมาศ รวมทั้งตามลำน้ำสาขาของลำน้ำทั้งสอง และดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และในเขตอำเภอครบุรี จังหวัด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไผ่ 1

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านหนองพลวง

  จังหวัด ขอนแก่น

  สูบน้ำเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ติด ตั้งเครื่องสูบน้ำ ท่อ AC ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกบึงละหานนา

  จังหวัด ขอนแก่น

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่าลำน้ำชีในฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมพื้นที่สองฝั่ง ซึ่งเป็นห้วย หนอง คลอง บึง และพื้นที่สาธารณะมาก เมื่อถึงเวลาน้ำลดน้ำทีท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามไปด้วย ทำให้ขาดแคลนน้ำตามเดิม จึงควรที่จะมีการหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ตลอด เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำวัดซำขามถ้ำยาว

  จังหวัด ขอนแก่น

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวัดซำขามถ้ำยาวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ พระโกศล จิตฺตปาโล รักษาการเจ้าอาวาสวัดซำขามถ้ำยาว ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวัดซำขามถ้ำยาวที่บ้านดงเย็น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับพระภิกษุและราษฎรใช้อุปโภค-บริโภคและ ทำการเกษตร ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ...

  อ่านต่อ »

1 ...454647484950515253...238( 4,741 โครงการ )

curve