• โครงการ ขุดลอกอ่างห้วยเตย

  จังหวัด ขอนแก่น

  น้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองนกหงส์

  จังหวัด ขอนแก่น

  น้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี (ขุดลอกหนองผือ)

  จังหวัด ขอนแก่น

  น้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกอ่างแก่งละว้า3

  จังหวัด ขอนแก่น

  น้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกอ่างแก่งละว้า2

  จังหวัด ขอนแก่น

  น้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกอ่างแก่งละว้า1

  จังหวัด ขอนแก่น

  น้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองตะกล้า

  จังหวัด ขอนแก่น

  เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรองไว้สนับสนุนพื้นที่การเกษตรกรรม อีกทั้งใช้สนับสนุนเติมสระน้ำประจำไร่นาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี (ขุดลอกหนองวัดป่า)

  จังหวัด ขอนแก่น

  มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกห้วยวังขุมปูน

  จังหวัด ขอนแก่น

  ทำให้ราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย มีน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองกองแก้ว 2 และ 3

  จังหวัด ขอนแก่น

  แหล่งกักเก็บน้ำสำรองไว้สนับสนุนพื้นที่การเพาะปลูกได้ประมาณ 240 ไร่ อีกทั้งใช้ในโครงการเกษตรน้ำฝนตามแนวทฤษฎีใหม่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี (ขุดลอกหนองบัว)

  จังหวัด ขอนแก่น

  มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองหัวช้าง

  จังหวัด ขอนแก่น

  มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองเมย

  จังหวัด ขอนแก่น

  สนับสนุนพื้นที่การเพาะปลูกได้อีกทั้งใช้ในโครงการเกษตรน้ำฝนตามแนวทฤษฎีใหม่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี (ขุดลอกหนองหัวควาย)

  จังหวัด ขอนแก่น

  น้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองค่า

  จังหวัด ขอนแก่น

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกหนองค่าไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านกุดกว้าง และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี เป็นการพัฒนาอาชีพ ยกฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำบึงกุดเค้า (พัฒนาบึงกุดเค้า)

  จังหวัด ขอนแก่น

  เป็นการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีปริมาณการเก็บกักน้ำได้มากยิ่งขึ้น โดยจะเก็บได้ถึง 21 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำไว้ใช้สำหรับการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองห้วยบง (หนองแก่งใหญ่)

  จังหวัด ขอนแก่น

  ขุดลอกหนองน้ำที่ตื้นเขินและเป็นการพัฒนาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติให้เก็บกักได้มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และอุปโภคบริโภคของเกษตรกรในพื้นที่ได้โดยตรง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี (พัฒนากุดพาน)

  จังหวัด ขอนแก่น

  มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี (ขุดลอกหนองโง้ง)

  จังหวัด ขอนแก่น

  เป็นการพัฒนาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติให้เก็บกักได้มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และอุปโภคบริโภคของเกษตรกรในพื้นที่ได้โดยตรง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี (ขุดลอกหนองปลาช่อน)

  จังหวัด ขอนแก่น

  มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

1 ...464748495051525354...238( 4,741 โครงการ )

curve