โครงการ ขุดลอกหนองกองแก้ว 2 และ 3

สถานที่ตั้ง

ตำบล ศรีบุญเรือง อำเภอ ชนบท จังหวัด ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve