• โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี (ขุดลอกหนองปลาช่อน)

  จังหวัด ขอนแก่น

  มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองโสกปลาเข็ง

  จังหวัด ขอนแก่น

  มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกอ่างห้วยยาง

  จังหวัด ขอนแก่น

  มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และใช้ในการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบึงแก่งน้ำต้อน

  จังหวัด ขอนแก่น

  สนับสนุนพื้นที่การเกษตร อีกทั้งสามารถนำน้ำไปใช้ในการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองเบ็น

  จังหวัด ขอนแก่น

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริว่า ลำน้ำชีในฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งเมื่อถึงเวลาน้ำลด น้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามไปด้วย ทำให้ขาดแคลนน้ำตามเดิม จึงควรที่จะมีการหาวิธีการเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ตลอดไป เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองกุดโดก

  จังหวัด ขอนแก่น

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริโดยมีประเด็นสำคัญคือ ให้ดำเนินการสำรวจและหาวิธีการเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ที่หลากจากแม่น้ำชี ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรโดยรอบในฤดูฝนนั้นมาไว้ใช้ในฤดูแล้งที่ขาดแคลนน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่สุก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ทำนบดิน สูง 16.50 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 108 เมตร ความจุ 0.520ล้านลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำต้น

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างทำนบดิน กว้าง 6.00เมตร ยาว 128 เมตรสูง15เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ขนาดกลาง)

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ทำนบดิน สูง 19.30 เมตร กว้าง 150 เมตร ยาว 450 เมตร ความจุ 43.000 ล้านลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายน้ำสา

  จังหวัด พะเยา

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำร่องส้าน และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และฝายทดน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำลาว เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งใน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสา

  จังหวัด พะเยา

  มื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำร่องส้าน และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และฝายทดน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำลาว เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ

  จังหวัด พะเยา

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำร่องส้าน และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และฝายทดน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำลาว เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งใน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างทำนบดินสูง 25 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 359 เมตร ความจุของอ่างที่ระดับเก็บกัก 3.24 ล้านลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยร่องส้าน

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างทำนบดิน กว้าง 6.00เมตร ยาว 236 เมตรสูง15เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยจำตอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เป็นทำนบดิน สูง 10 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 96 เมตร ความจุ 0.030 ล้านลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านใหม่ร่มเย็น

  จังหวัด พะเยา

  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ 7 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ได้รพระราชทานพระราชกระแสให้รีบดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะมีพระราชกระแสให้รีบดำเนินการซ่อมแซมฝายกักน้ำ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลป่าซาง

  จังหวัด ลำพูน

  ติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อระบบส่งน้ำ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำช่วยเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานไฟฟ้า ของราษฎรบ้านป่าซาง บ้านล้อง บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ บ้านฉางข้าวน้อยใต้ และบ้านหนองหอย ตำบลป่าซาง จำนวน 891 ครัวเรือน รวมพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 3,125 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -กิจกรรมปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับและอาคารรับรอง

  จังหวัด ตาก

 • โครงการ ฝายแม่หาง

  จังหวัด ลำพูน

  ฝายหินก่อขนาดล้นฝาย กว้าง 20.00 เมตร ยาว 75.0 เมตร สูง 110.0 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่แพมพร้อมระบบ

  จังหวัด ลำพูน

  สร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 213.00 เมตร สูง 20.80 เมตร และพัฒนาแหล่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก)...

  อ่านต่อ »

1 ...474849505152535455...238( 4,741 โครงการ )

curve