โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ

ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 

เรื่องเดิม

         

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำร่องส้าน และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และฝายทดน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำลาว เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย

 

ผลการดำเนินงาน

 

          ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทำนบดิน ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 158.00 เมตร ความสูง 14.00 เมตร ความจุที่เก็บกักน้ำ 700, 000.00 ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ
 

สนับสนุนน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านทุ่งกระเทียม จำนวนรวม 326 ครัวเรือน ได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในฤดูฝนได้ประมาณ 3,000 ไร่ อย่างเพียงพอ

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 28 มกราคม 2557

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve