• โครงการ ฝายแม่เลียงพัฒนา

  จังหวัด ลำปาง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริ ดังนี้ 1.พิจารณาจัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หยวก เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกกับราษฎรในท้องที่อำเภอร้องกวาง 2.พิจารณาช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดหาน้ำ เพื่อการเพาะปลูกให้กับราษฎรบ้านแม่เลียง(30 ม.ค. 22 ) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชดำริ ดังนี้ 1.-พิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำทุ่งสาแลแทนฝายเดิมที่ชำรุด -พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หอม -พ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสามบาทแง่ซ้าย

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน บ้านผาแมว

  จังหวัด ลำปาง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านผาแมวและหมู่บ้านใกล้เคียง สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี(21 ม.ค. 22 )...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่แมะ

  จังหวัด ลำปาง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริ ดังนี้ 1.ห้วยแดง มีน้ำขับในฤดูแล้งควรพิจารณานำมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก 2.จัดสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในลำน้ำแม่วังบริเวณเหนือสบน้ำแม่แมะให้เป็นประโยชน์ 3.จัดสร้างฝายทดน้ำในลำน้ำแม่แมะแล้วส่งน้ำข้ามหรือลอดลำน้ำแม่วังมาให้เป็นประโยชน์กับพื้นที่เพาะปลูก 4.จัดหาน้ำ แล้วขุดเหมืองชักน้ำไปลงสู่ห้วยขนาดเล็กต่างๆกัน (พระราชดำริ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 22 )...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงสระสี่เหลี่ยม

  จังหวัด นครราชสีมา

  ปรับปรุงสระน้ำให้มีความจุและประโยขน์ใช้สอยมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยแม่หละ

  จังหวัด ลำปาง

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์ฝึกลูกช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่บ้านปางหละ อำเภองาว จังหวัดลำปาง และทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณดังกล่าว ได้มีพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทานให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่หวด และ ห้วยแม่หละ เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำทั้งสอง สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง พร้อมทั้งมีน้ำใช้เพื่อการอุป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่มอน

  จังหวัด ลำปาง

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ประโยชน์ ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร รวมทั้งหมด 3646 ไร่ แบ่งเป็น ฤดูฝน ปลูกข้าว จำนวน 3354 ไร่ ผลผลิต 0 กก./ไร่ ฤดูแล้ง พื้นที่ปลูกพืชสวน จำนวน 1509 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านใหม่ศรีสุข พร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุสารีริกธาตุ ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา ได้พระราชทานพระราชดำริให้ กรมชลประทาน พิจารณาวางโครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำ ในลำห้วยสาขาต่างๆ ของห้วยสามบาท พร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบผันน้ำ ขุดลอกลำห้วยสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม สามารถช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองมะค่า

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วนเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกคลองโพรงตะเข้

  จังหวัด นครราชสีมา

  ขุดลอกคลองและก่อสร้างอาคารทดน้ำ 11 แห่งเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ในด้านอุปโภคบริโภค ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายหนองมะขามเฒ่า

  จังหวัด นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุสารีริกธาตุ ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาวางโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำ ในลำห้วยสาขาต่างๆ ของห้วยสามบาท พร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบผันน้ำ ขุดลอกลำห้วยสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม สามารถช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงสระน้ำบ้านน้อยห้วยระหัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  ด้วยนายบุญเลี้ยง นาบริบูรณ์ ราษฎรบ้านน้อยห้วยระหัด ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสระน้ำบ้านน้อยห้วยระหัดและทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้พใช้ตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน

  จังหวัด นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า1. พัฒนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช 2. ควรพิจารณาและจัดสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กๆ 3. พิจารณาวางโครงการและกาอสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆ 4. ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบึงมน 5. ควรศึกษาและวางโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 6. ควรศึกษาและวางโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ 2.8 ล้านลูกบาศเมตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน

  จังหวัด นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานเข้าเฝ้า ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำ หรือฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำนางรองและต้นน้ำลำปลายมาศ รวมทั้งตามลำน้ำสาขาของลำน้ำทั้งสอง และดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และในเขตอำเภอครบุรี จังหวั...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก

  จังหวัด นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานเข้าเฝ้า ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำ หรือฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำนางรองและต้นน้ำลำปลายมาศ รวมทั้งตามลำน้ำสาขาของลำน้ำทั้งสอง และดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และในเขตอำเภอครบุรี จังหวัด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งสนวน

  จังหวัด นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานเข้าเฝ้า ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำ หรือฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำนางรองและต้นน้ำลำปลายมาศ รวมทั้งตามลำน้ำสาขาของลำน้ำทั้งสอง และดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และในเขตอำเภอครบุรี จังหวัด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำปู่หน่อแก้ว

  จังหวัด พะเยา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ0.183ล้านลุกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

1 ...444546474849505152...238( 4,741 โครงการ )

curve