• โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ

  จังหวัด ปัตตานี

  ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดเทศให้แก่สมาชิกเลี้ยงไว้เป้นอาหารและจำหน่าย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยผากระเชอพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด ตาก

  ฝายทดน้ำพร้อมระบบส่ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ (ตาลีอายร์)

  จังหวัด ปัตตานี

  ส่งเสริมการทำเกษตรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้และเป็นแหล่งจ้างงานทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลากไม้ตอนบน

  จังหวัด ลำพูน

  สร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร สูง 8.50 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง

  จังหวัด ปัตตานี

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนิน ณ บ้านปาตาตีมอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 13

  จังหวัด ตาก

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ การทดลองเลี้ยงปลาน้ำกร่อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ส่งเสริมการเลี้ยงปลาไว้บริโภคภายในครัวเรือน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงแพะนม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะนม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเย็น

  จังหวัด ตาก

  ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างศูนย์ศึกษาทางธรรมชาติ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1

  จังหวัด ตาก

  ระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ทุ่งลิปะสะโงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ส่งเสริมการดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ให้แก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ร.ร.ชุมชนบ้านบางเก่า

  จังหวัด ปัตตานี

  ปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 247.0 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาโรงเรียนศานติวิทยาโสร่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

  จังหวัด ปัตตานี

 • โครงการ ขุดสระเก็บน้ำตามระดับขั้นบันได 11 แห่ง/ขุดสระเก็บน้ำตามระดับขั้นบันไดสายที่ 1A,2B,7G,9I 11 สระ

  จังหวัด ตาก

  ขุดสระเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดสระเก็บน้ำตามระดับขั้นบันไดสายที่ 12 L 2 สระ

  จังหวัด ตาก

  สระเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการระบบระบายน้ำโรงเรียนสามัคคีธรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

 • โครงการ ฝายวะเหล่(ระบบส่งน้ำต่อจากระบบฝั่งขวา) และจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำผากระเชอ

  จังหวัด ตาก

 • โครงการ ระบบประปาโรงเรียนบ้านบ่ออิฐอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

1 ...505152535455565758...238( 4,741 โครงการ )

curve