โครงการ ระบบประปาโรงเรียนศานติวิทยาโสร่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สถานที่ตั้ง

มู่ที่ 4 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ตำบล เขาตูม อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve