โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป่วง

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยป่วง

 บ้านปากทางม่วงโตน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 320 เมตร สูง 8.00 เมตร

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve