โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านเหล่ายาว

สถานที่ตั้ง

ตำบล เหล่ายาว อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำบ้านเหล่ายาว

บ้านเหล่ายาวเหนือ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ       

สามารถจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 200 ไร่ ในฤดูแล้ง 100 ไร่ แก่ราษฎรจำนวน 300 ครัวเรือน 1100 คน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 287.95 เมตร สูง 7.00 เมตร

 


ทำนบดิน ขนาดความจุ 110,000 ลูกบาศก์เมตร

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve