โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ตืน

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่ตืน อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำแม่ตืน

  บ้านโป่งสามัคคี ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ     

 

 สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรประมาณ 2,800 ไร่ แก่ราษฎรจำนวน 3 หมู่บ้าน 946 ครัวเรือน 1,000 คน

อ่างเก็บน้ำแม่ตืน ขนาดความจุ 0.46  ล้านลูกบาศก์เมตร

 

อ่างเก็บน้ำแม่ตืน ขนาดความจุ 0.46  ล้านลูกบาศก์เมตร

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve