โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปะโด อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ส่งเสริมวิธีสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียนให้เรียนรู้การบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายอย่างมีระบบ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve